PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

- dla grupy wad mieszanych -

 

 

 

 

opracowała: Krystyna Wrona

Renata Fornal

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W BÓBRCE

 

 

I. CELE OGÓLNE :

 

v     Poznanie dziecka

Ø      nawiązywanie kontaktu z rodzicami, wywiad

Ø      ocenienie postawy ciała w obecności rodziców, objaśnienie błędów i zasad korygowania

Ø       przeprowadzenie prób sprawności: test mięśni, pomiary VC, wzrost, waga

v     Pedagogizacja rodziców i uczniów

Ø      Systematyczne stosowanie na zajęciach zasady świadomości

§         przedstawienie istoty wady

§         przedstawienie celowości ćwiczeń ogólnorozwojowych, korekcyjnych, domowych

§         wdrażanie do samooceny : postawy, wykonywania ćwiczeń

§         wyrabianie samokontroli, korekty

Ø      Uświadomienie dzieciom i rodzicom wskazań i przeciwwskazań dotyczących wad

Ø      Zwrócenie uwagi na utrzymanie odpowiedniej pozycji i postawy podczas zajęć domowych, organizacji wolnego czasu, higieny życia i odżywiania

Ø      Zachęcanie do czynnego wypoczynku – dobranie odpowiedniego sportu, gier, zabaw

Ø      Skierowanie do lekarza ortopedy w szczególnych przypadkach.

 

 

 

II. CELE OPERACYJNE PROGRAMU

 

v     Oddziaływanie ogólnorozwojowe – zwrócenie uwagi na indywidualne :

Ø      usprawnienie układu krążeniowo – oddechowego

Ø      dobranie odpowiedniej pozycji wyjściowej do ćwiczeń przy poszczególnych wadach

Ø      wzmocnienie mięśni przez stosowanie ćwiczeń dynamicznych i statycznych

Ø      zmienność pracy mięśni

Ø      stosowanie ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową, ćwiczeń równoważnych wpływających na czucie poprawnej postawy

v     Równoległe wyrównywanie dystonii mięśniowo – wiązadłowej z kształtowaniem nawyku prawidłowej postawy (korekcja lokalna i globalna)

v     Powiązanie ćwiczeń z prawidłowym oddychaniem

v     Prowadzenie ćwiczeń specjalnych :

Ø      rozluźniających

Ø      elongacyjnych

Ø      zwiększających ruchomość w stawach

Ø      redresja bierna i czynna dobrana do potrzeb indywidualnych dzieci

Ø      ćwiczeń hiperkorekcyjnych

Ø      wzmacniających osłabione grupy mięśniowe

Ø      antygrawitacyjnych

Ø      z obciążeniem i z oporem

Ø      masażu rozluźniającego i pobudzającego, automasażu

v     Wprowadzenie na zajęciach ćwiczeń na przyrządach :

Ø      ławeczkach

Ø      drabinkach – ćwiczenia systemem WEISSA

Ø      drążku gimnastycznym – ćwiczenia systemem WEISSA

Ø      ćwiczeń z przyborami

v     Wprowadzenie zmodyfikowanych pod kątem korekcji elementów gier sportowych            i zabaw ruchowych

v     Ćwiczenia przy muzyce wyrabiające estetykę ruchu, harmonię, wyczucie rytmu i koordynację ruchową

v     Dla chłopców starszych ćwiczenia przyrządowe, siłowe (ekspader, hantle, roler) dostosowane indywidualnie do potrzeb korekcyjnych

v     Nauka ćwiczeń domowych

v     Prowadzenie zajęć otwartych

III. ZADANIA SZKOŁY

 

v     Udostępnienie sali gimnastycznej lub zastępczej

v     Przeznaczenie godziny na zajęcia korekcyjne dla grup dzieci z nauczania zintegrowanego

v     Kwalifikowanie do grup dyspanseryjnych na podstawie skierowania lekarskiego

 

 

 

IV. TREŚCI NAUCZANIA I ICH REALIZACJA

 

Treści realizacji dotyczyć będą kompensacji i korekcji wad postawy istniejących u dzieci. Zajęcia prowadzone są z pełną indywidualizacją zadań ruchowych, tworzeniem par ćwiczeniowych pod względem jednorodnych odchyleń. Założeniem ogólnym jest stworzenie czynnej stabilizacji segmentów po uprzednim uzyskaniu ich prawidłowego ułożenia w ramach optymalnego zrównoważenia ogólnego.

Prawidłowy układ segmentów warunkuje w prowadzonych ćwiczeniach korekcyjnych właściwy wpływ na :

Ø      układ kostno – stawowy

Ø      układ mięśniowy

Ø      układ nerwowy

Kość w okresie wzrostu jest bardzo podatna na wpływy obciążeniowe. Charakter ich określa prawo DELPECHA -  WOLFFA – kość rośnie prawidłowo pod wpływem równomiernie rozłożonych sił nacisku (statycznego i dynamicznego) i pociągania (elongacja, antygrawitacja; ćwiczenia systemem Weissa bierne). Nadmierny nacisk powoduje zahamowanie wzrostu kostnego. Asymetria obciążeń w wadach postawy nie wyrównana może spowodować asymetryczny wzrost kośćca, utrwalenie wady – zmiany strukturalne.

Szczegółowe treści nauczania dla poszczególnych wad są zawarte w rozdziale „postępowanie korekcyjno – kompensacyjne dla poszczególnych wad”, umieszczone są na końcu programu.

 

 

 

 

 

V. ŚRODKI PRACY

 

Środkami pracy kompensacyjno – korekcyjnej jest :

Ø      Czuwanie nad równowagą rozwojową dziecka

Ø      Wyrabianie trwałych nawyków ruchowych dla zachowania zdrowia

Ø      Wszechstronne oddziaływanie

Ø      Wyrównywanie dystonii mięśniowo – więzadłowej z kształtowaniem nawyku dobrej postawy

Ø      Racjonalne dawkowanie wysiłku

Ø      Zrównoważenie siły agonistów i antagonistów

Ø      Wyrobienie wytrzymałości siłowej mięśni posturalnych

Ø      Wyrobienie koordynacji ukierunkowanej i ogólnej

 

 

 

VI. PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW

 

W osiąganiu celów zwrócono uwagę na:

Ø      specyfikę zajęć

Ø      potrzeby indywidualne uczniów biorących udział w zajęciach

Ø      motywację wewnętrzną i zewnętrzną

Ø      zasadę dobrowolnego udziału w zajęciach

 

 

 

VII. BAZA SPORTOWA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE

 

v     Sala dydaktyczna lub zastępcza, pomieszczenie przystosowane i korytarz (na 1 ucznia 4,5m przestrzeni ćwiczebnej) :

Ø      podłoga gładka, bezpieczna, czysta

Ø      temperatura nie niższa niż 18°C mierzona bezpośrednio nad podłogą

Ø      odpowiednia wentylacja : przewietrzanie, wilgotność

Ø      zaplecze sanitarne : WC, umywalka, prysznic, szatnia z wieszakami

Ø      magazyn sprzętu

v     Wyposażenie obowiązkowe :

Ø      drabinki przyścienne

Ø      ławeczki gimnastyczne

Ø      materace lub maty, wykładzina dywanowa

Ø      lustro (najlepsze trzyskrzydłowe)

Ø      rama Haglunda 190 x 100cm, kwadraty 10 x 10cm na ścianie naprzeciw lustra lub na lustrze

v     Wyposażenie dodatkowe :

Ø      skrzynia,

Ø      kozioł

Ø      lina

Ø      drążek gimnastyczny

v     Wyposażenie specjalistyczne :

Ø      rotor

Ø      bieżnia

Ø      stół rehabilitacyjny

Ø      korektor

v     Przybory :

Ø      klocki 80 x 100cm albo ręczniki

Ø      laski gimnastyczne

Ø      piłko lekarskie 1-2kg

Ø      piłki ćwiczebne o różnym ciężarze i obwodzie: gumowe, siatkowe, plażowe, tenisowe, pingpongowe

Ø      laski krótkie

Ø      woreczki 0,25-0,5kg

Ø      obręcze gimnastyczne, ringo, rollery, hantle, ekspander, deskorolki, piłki jeże, wałki, poduszki, podwieszki

v     Sala zielona : boisko trawiaste, ogród przedszkolny. Wyposażenie:

Ø      opony

Ø      wielofunkcyjne zestawy gimnastyczne,

Ø      drążki drewniane palisady

Ø      pnie drzew

Ø      kratownice

Ø      płotki

v     Woda – korzystanie z basenu

 

Przedstawiłam optymalne wyposażenie miejsca ćwiczeń do gimnastyki korekcyjnej.

VIII. OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 

Uczeń świadomy swojej wady i jej skutków na ogólny stan zdrowia:

Ø      bardziej rozumie potrzebę ruchu ukierunkowanego i jego praktycznych korzyści, ćwiczy chętniej

Ø      zadanie ruchowe potrafi wykonać dokładnie

Ø      systematycznie, wg osobniczych możliwości, indywidualnie dozuje wysiłek i obciążenia

Ø      dąży do trwałych wyników ruchowych, użytecznych w życiu codziennym

Ø      wypracowany nawyk utrzymania poprawnej postawy potrafi stosować w warunkach życia i czynności codziennych

 

 

 

IX. METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ

 

v     Docenianie wkładu pracy ucznia podczas zajęć – pochwała

v     Bieżąca kontrola o korekta

v     Systematyczna ocena postępu ucznia

 

 

 

X. EWALUACJA PROGRAMU

 

Przez cały czas realizacji programu prowadzona będzie na bieżąco ocena postawy ucznia : umiejętność powiązania ćwiczeń z prawidłowym oddychaniem, umiejętność przyjmowania poprawnych pozycji przed, w czasie i po wykonanym ćwiczeniu, dokładność wykonywania zada ruchowych, stopień wyrobienia nawyku przybierania prawidłowej postawy, znajomość nomenklatury gimnastycznej. Znajomość pozycji ćwiczebnych, korekcyjnych i hiperkorekcyjnych w odniesieniu do swojej wady, stopień wzmocnienia garnituru mięśniowego – rozwinięcie i wydolność okładu mięśniowego, sprawność działania układu nerwowego, prawidłowe ukształtowanie układu kostno – wiązadłowego. Stopień skorygowania wady lub zatrzymanie deformacji, jeśli wadę na początku usprawniania cechowały zmiany strukturalne.

 

XI. UWAGI KOŃCOWE

 

Program gimnastyki korekcyjnej jest skierowany do tej grupy dzieci, które posiadają odchylenia w prawidłowej budowie i postawie ciała z obniżoną ogólną sprawnością fizyczną i niektórymi zaburzeniami przewlekłymi. Ma wdrażać uczniów do uprawiania różnych form aktywności ruchowej, co jest okazją do stworzenia im możliwości „leczenia ruchem”, wyrównywania deficytu ruchowego, podniesienia sprawności fizycznej, poprawienia wizualnego sylwetki, zachęcania do czynnego odpoczynku, zwłaszcza w dobie tylu zagrożeń cywilizacyjnych.